. . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . X . . . . . . . . . . .
 . . . . O . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
side_to_move = 0
is_game_over = 0
hash = e3c0838d5783c608
history_index = 2
P P O O N N M M L L K K J J H H G G F F E E D D C C B B A A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Root

RankMoveValueSize
1E60.9471
2E70.9261
3F50.9191
4F70.9161
5G50.8821
6G60.8571
7F40.8511
8H70.8481
9H50.8451
10E40.8431
11G70.8421
12D70.8401
13H60.8271
14F60.8241
15F80.8141
16D60.8021
17E50.8011
18E80.7901
19J60.7871
20G40.7531
21C60.7461
22G80.7321
23G30.6751
24H40.6591
25J50.6231
26H80.6071
27K60.5881
28J70.5881
29F30.5772
30J40.5721
31D50.5531
32C70.5431
33H30.4831
34F90.4381
35G90.4151
36J80.3521
37K70.3231
38C40.3111
39C50.3111
40D80.2721
41E90.1801
42E20.1701
43G20.1311
44B70.0861
45K80.0772
46B50.0611
47H90.0541
48D30.0444
49H20.0302
50B4-0.0871
51E1-0.7311

15x15 Gomoku Opening Book