. . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . O . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . X . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
side_to_move = 0
is_game_over = 0
hash = b7ebd71b0ae0fe42
history_index = 2
P P O O N N M M L L K K J J H H G G F F E E D D C C B B A A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Root

RankMoveValueSize
1G70.9881
2H70.9871
3H60.9861
4F70.9841
5E70.9821
6F60.9801
7J70.9791
8F80.9401
9G80.9201
10H80.91610216
11K80.8951
12J80.8951
13E80.8821
14F90.8661
15J90.8641
16H90.8431
17D80.7991
18E90.7401
19G100.6164
20D90.5522
21G110.5061
22F100.41810
23C80.3861
24J100.3689
25E100.3211
26H100.3075

15x15 Gomoku Opening Book