. . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . X . . . . . . . .
 . . . . . . . . O . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . .
side_to_move = 0
is_game_over = 0
hash = 6127c1b791d411e5
history_index = 2
P P O O N N M M L L K K J J H H G G F F E E D D C C B B A A 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Root

RankMoveValueSize
1F60.9891
2H70.9881
3F50.9851
4G70.9841
5H80.9731
6F70.9731
7F80.9731
8G80.9701
9J70.9621
10E70.9561
11G50.9531
12H40.9401
13G40.9341
14E60.9311
15F40.9271
16H60.9181
17J60.9121
18K50.8771
19J80.8731
20H50.8651
21K70.8641
22E50.8591
23K80.8501
24H90.8211
25L60.7911
26L70.7811
27G90.7661
28K60.7552
29H30.7531
30L50.7501
31K40.7471
32E40.7401
33D60.7021
34J40.6901
35J90.6391
36G30.6281
37D70.5362
38D50.5203
39F30.5191
40K90.4762
41J30.45310
42L40.44710
43L80.3821
44K30.29212
45F90.2581
46D40.2291
47E80.2021
48L30.0129
49H20.01265
50M4-0.04619
51J2-0.12026
52G2-0.16711
53E3-0.2645
54K2-0.4331
55H1-0.8281

15x15 Gomoku Opening Book